YouTube Trending Videos - YouTube Trends

What is trending on YouTube in your country now? Get Realtime YouTube trending videos and topicsSelect Other countries to see Youtube TrendsToday's top YouTube Trending videos for Hong Kong


讓人變帥的面具

讓人變帥的面具

#發明 #科技 #整容 訂閱五件 :https://youtube.com/@wujianxiaoshi
1.33M Views -- 23.44K Likes

Published by 五件小事 On - 10/07/24

Homeless Family And The Kindness Man | Do Good Deed #kindnessman #homeless #dogooddeed #shorts

Homeless Family And The Kindness Man | Do Good Deed #kindnessman #homeless #dogooddeed #shorts

Homeless Family And The Kindness Man | Do Good Deed #kindnessman #homeless #dogooddeed #shorts 💖 Acts of Kindness - Watch this heartwarming video where a kind man extends his help to a homeless family in need. His generous actions exemplify the true spirit of doing good deeds and making a positive impact on others' lives. 👪 Helping the Homeless - Follow the touching story of how the kindness man provides support and relief to a struggling homeless family. This emotional video highlights the importance of empathy and community support. 🌟 Emotional Moments - This video captures the moving and heartfelt moments as the homeless family receives much-needed assistance. It’s a powerful reminder of the impact that kindness and compassion can have. 💖 Inspiring Generosity - See how this act of kindness inspires viewers to act with empathy and care. The story encourages us to perform good deeds and support those in need. ✨ Join the Movement - Like, share, and subscribe to our channel for more #shorts that highlight real-life stories of kindness, emotion, and inspiration. Help us spread positivity and motivate others to act with generosity and empathy. 📢 #kindnessman #homeless #dogooddeed #compassion #empathy #support #shortvideo #viralvideo 🔔 Stay Inspired - Turn on notifications to stay updated with our latest videos showcasing acts of kindness and heartwarming stories. Thank you for watching and supporting our mission to spread love and positivity.
6.76M Views -- 197.81K Likes

Published by KINDNESS MAN On - 07/07/24

【萬分抱歉,這次的影片又晚了】上古三大奇書之山海經,這本書裡寫的的東西你都沒見過,甚至都無法想像,但它們卻有可能真實存在,只是不是五千年前,而是六千五百萬年前 | 老高與小茉 Mr & Mrs Gao

【萬分抱歉,這次的影片又晚了】上古三大奇書之山海經,這本書裡寫的的東西你都沒見過,甚至都無法想像,但它們卻有可能真實存在,只是不是五千年前,而是六千五百萬年前 | 老高與小茉 Mr & Mrs Gao

【加入會員按鈕】https://www.youtube.com/channel/UCMUnInmOkrWN4gof9KlhNmQ/join 【訂閱頻道按鈕】https://goo.gl/VhzZeS ------------------------------------------------ 相關鏈接: 超出你想象的深海世界 https://www.youtube.com/watch?v=dNmwPWRdv_0 【神作】四十分鐘講完三體 https://www.youtube.com/watch?v=2vowHo2y-hI 目前第二長的一期,多重人格分裂 https://www.youtube.com/watch?v=QAGDGja7kbs 人為什麼是人,人類最不可思議的六個特征 https://www.youtube.com/watch?v=EiWuajug1W4 【震撼】這是一部解開所有宇宙之謎的影片 https://www.youtube.com/watch?v=3QS5hyXpNyw 【震撼】這是一部你明天還會再看一遍的影片 https://www.youtube.com/watch?v=odc0ajxCq2c 南極和北極,地球上最不可思議的兩個地方 https://www.youtube.com/watch?v=jSSIeOlIqu0 千萬不要去!世界十大人類禁地 https://www.youtube.com/watch?v=6SwJpgNLvTk 目前信息量最大的一期,重力 https://www.youtube.com/watch?v=-TDVKQjmf7c 人類的隱藏能力,從氣功到超能力還有另一個世界的存在 https://www.youtube.com/watch?v=3Okf8nOIVLY 超出你想象的地球故事 https://www.youtube.com/watch?v=5AseSLCG7wI 目前最長的一期,只有五歲抬頭才能看懂的天能(信条) https://www.youtube.com/watch?v=UiyWuEwxCNQ 【震撼】2045年,人類究竟是滅絕還是成神 https://www.youtube.com/watch?v=WY4XLDBDyuk 【震撼】智商200也無法解答,宇宙最大的謎團,時間 https://www.youtube.com/watch?v=6SkbNlWMG5w 現代技術也無法再現的七個奇跡 https://www.youtube.com/watch?v=KtDGWBqCmtk 【震撼】海奧華預言,人類起源,耶穌是誰,金字塔之謎,你想知道的答案這裡都有 https://www.youtube.com/watch?v=1rUWY2z4wUk 【神作】三十六分鐘完全解説這部完美閉合的漫畫 https://www.youtube.com/watch?v=ZN4yFKJuS4Y 前往地球中心的旅行,超出你想象的地下世界 https://www.youtube.com/watch?v=lRVSC97q8ew 人類不能再次登上月球的真正原因真是難以置信 https://www.youtube.com/watch?v=2vzwtqhhJv8 “他們”究竟是誰?比金字塔還誇張的遠古文明 https://www.youtube.com/watch?v=vA7IJRaW0Eo 最神奇的星球,地球以及人類存在的真正原因 https://www.youtube.com/watch?v=BLpv9fCZqcs 神作!星際效應,用最簡單的方式告訴你什麽是五維時空 https://www.youtube.com/watch?v=KefYmjM0E7g 天堂的證明,一個你這輩子都看不到的世界 https://www.youtube.com/watch?v=L8SZQPyB1c8 人類不能知道的秘密,人族的故事 https://www.youtube.com/watch?v=JVOzntXOGRc 可怕的巨大史前生物,我們該慶幸它們已經滅絕了 https://www.youtube.com/watch?v=BXybSLUlFvM 人類消失一萬年後,一切都不見了,只有“它”還在 https://www.youtube.com/watch?v=EW77R_D-XCw 目前介紹過的最厲害的一位,此人兩歲就能抬頭 https://www.youtube.com/watch?v=t_WGhKQ7xqI 一萬年後的世界不會比現在更先進的真正原因 https://www.youtube.com/watch?v=sWY1PtudTEA 目前最搞笑的一期,我們本來都是神但由於選擇了美貌而變成了人 https://www.youtube.com/watch?v=p25SV0WQWjA 宇宙有多大,人類最遠可以到達宇宙的什麽地方 https://www.youtube.com/watch?v=gH_NIUqOJos 它的下面埋藏著關於世界末日的重要信息 https://www.youtube.com/watch?v=Q0pSMTLXvjo 目前最細思極恐的一期,二十五號宇宙 https://www.youtube.com/watch?v=htz2xCJb3Lc 【雖然被警告不要說】但是我還是決定公開這一期 https://www.youtube.com/watch?v=QMsbQ97Ah_M 人類的極限,壽命的極限是多少,可以多久不吃飯不睡覺 https://www.youtube.com/watch?v=VCIHVq2GISw 驚人證據揭示地下世界的存在,他們究竟是誰 https://www.youtube.com/watch?v=0AuaFv9pUYE 突然消失的百慕大三角 https://www.youtube.com/watch?v=kb3ZMhR66fY 【震撼】看完這期你就無敵了,史上最強戰術,不戰而勝的奧義,孫子兵法 https://www.youtube.com/watch?v=4CvVL-rSX8E 1萬2千年前的這個裝置究竟是用來做什麼的 https://www.youtube.com/watch?v=NFH7IErIm3k 【月球第三部】人類無法再次登月的另一種可能 https://www.youtube.com/watch?v=Udvl_VJoM94 【震撼】亞特蘭蒂斯真的找到了,神,真的存在過 https://www.youtube.com/watch?v=QbcKVbL3VOQ 【摩羯座的人注意了】神就來自你們的守護星 https://www.youtube.com/watch?v=EkELAx2Uk1w 過去可以被改變的真正原因,被討厭的勇氣 https://www.youtube.com/watch?v=5cZxZCbcOQw 【目前最長影片】人類不能知道的,完全另一個版本的世界的真相 https://www.youtube.com/watch?v=A7h2clFxyj0 【震撼】進化,從1859到2020 https://www.youtube.com/watch?v=yNFgOL-7nOw 地球上最常見卻最神奇的東西,水 https://www.youtube.com/watch?v=7q88m5MQRhE 超越認知的印度 https://www.youtube.com/watch?v=0cXTyTmDRUI 【完美犯罪】又一個超超超高智商的男人 https://www.youtube.com/watch?v=SSzJdSsLneI 地球上智商最高的九種動物,第一名就快變成人了 https://www.youtube.com/watch?v=mjk1Huc_FoY 碰到就玩完了,世界上最可怕的十大海洋生物 https://www.youtube.com/watch?v=ZYjCi4rpAiQ 雪山上發生的最不可思議的事 https://www.youtube.com/watch?v=8Y-l9WaOd_w 【射手座的人注意了】你們的守護星太危險,風速每秒三百公里,木星 https://www.youtube.com/watch?v=dr9ISxjOO00 【講到流淚】二十分鐘講完第一次世界大戰 https://www.youtube.com/watch?v=G5y85I52HRg 你所不了解的天空的世界 https://www.youtube.com/watch?v=x1QyVwFRrIg 【震撼】地球歷史的最大謎團,大洪水 https://www.youtube.com/watch?v=w69h0zCso-o KFK預言,目前爲止最可信的一個未來人 https://www.youtube.com/watch?v=ZTxc1YY64cM 【震撼】諾亞方舟,不是神話而是預言,漢字中隱藏的秘密 https://www.youtube.com/watch?v=czNMh9kVhIE 【不好意思,今天的標題可能嚇到各位,但我必須說】我們之間其實沒有任何關係 https://www.youtube.com/watch?v=nhnrfTb8xzA 人類瘟疫史,存活下來的唯一方法 https://www.youtube.com/watch?v=K4t6nF8dDHQ 世界是虛擬的但有一個東西是真實的 https://www.youtube.com/watch?v=B-I2guiXzRA 【費米悖論】人類至今無法發現外星人的14種可能,越往後可能性越大 https://www.youtube.com/watch?v=N4xXGIrzKJs 【震撼】一切都不是巧合,2020真正的預言 https://www.youtube.com/watch?v=wGaTEf0e67U 【震撼】史上最深奧的話題,意識 https://www.youtube.com/watch?v=wraBVnAfunc 不可思议的前世記憶,可能你也有 https://www.youtube.com/watch?v=v3kfH0a_dDY 病毒,進化 https://www.youtube.com/watch?v=_oBVDBVTKbU 目前最快的影片,速度的世界 https://www.youtube.com/watch?v=yf7S1s37des 怕海的人不要看,真實的美人魚 https://www.youtube.com/watch?v=3cHZfgSqPa4 七個可能毀滅世界的科學實驗,其中三個還在進行中 https://www.youtube.com/watch?v=ElqnKNkiyHA 你的生日數字相加等於幾?如果等於369,那你註定不平凡啊 https://www.youtube.com/watch?v=KQv0lEaDGco 看得見摸得著卻無法解釋,世界上最大的謎團,第一集 https://www.youtube.com/watch?v=Ttus8XGK6Xw 十年內將會消失的職業,你如果正在做這些工作最好盡快轉行 https://www.youtube.com/watch?v=Mshz9DxQLbE 世界上最貴的東西 https://www.youtube.com/watch?v=2FLYgFa2ZyI ------------------------------------------------ 推薦播放列表: 【未來】https://goo.gl/Bq54h5 【傳說】https://goo.gl/CpmK2Y 【心理測試】https://goo.gl/wf5dp5 【奇趣】https://goo.gl/Tbpiuj
2.25M Views -- 39.21K Likes

Published by 老高與小茉 Mr & Mrs Gao On - 10/07/24

A clash of kindness and indifference #shorts

A clash of kindness and indifference #shorts

Watch as the power of kindness ultimately prevails, leaving a lasting impression on everyone involved. #ConsequencesOfRudeness #KindnessVsIndifference #PowerOfCompassion #ImpactOfBehavior #RespectAndEmpathy #ThoughtProvokingStory #HeartwarmingLesson #KindnessPrevails #BehaviorMatters #LifeLessons
61.5M Views -- 1.15M Likes

Published by Fabiosa Best Lifehacks On - 03/07/24

Shots fired at Trump rally

Shots fired at Trump rally

Secret Service led former President Trump off-stage after shots were fired at his rally in Pennsylvania. #foxnews Subscribe to Fox News! https://bit.ly/2vBUvAS Watch more Fox News Video: http://video.foxnews.com Watch Fox News Channel Live: http://www.foxnewsgo.com/ FOX News Channel (FNC) is a 24-hour all-encompassing news service delivering breaking news as well as political and business news. The number one network in cable, FNC has been the most-watched television news channel for 18 consecutive years. According to a 2020 Brand Keys Consumer Loyalty Engagement Index report, FOX News is the top brand in the country for morning and evening news coverage. A 2019 Suffolk University poll named FOX News as the most trusted source for television news or commentary, while a 2019 Brand Keys Emotion Engagement Analysis survey found that FOX News was the most trusted cable news brand. A 2017 Gallup/Knight Foundation survey also found that among Americans who could name an objective news source, FOX News was the top-cited outlet. Owned by FOX Corporation, FNC is available in nearly 90 million homes and dominates the cable news landscape, routinely notching the top ten programs in the genre. Watch full episodes of your favorite shows The Five: https://www.foxnews.com/video/shows/the-five Special Report with Bret Baier: https://www.foxnews.com/video/shows/special-report Jesse Watters Primetime: https://www.foxnews.com/video/shows/jesse-watters-primetime Hannity: https://www.foxnews.com/video/shows/hannity The Ingraham Angle: https://www.foxnews.com/video/shows/ingraham-angle Gutfeld!: https://www.foxnews.com/video/shows/gutfeld Fox News @ Night: https://www.foxnews.com/video/shows/fox-news-night Follow Fox News on Facebook: https://www.facebook.com/FoxNews/ Follow Fox News on Twitter: https://twitter.com/FoxNews/ Follow Fox News on Instagram: https://www.instagram.com/foxnews/
11.11M Views -- 99.81K Likes

Published by Fox News On - 13/07/24

特朗普競選集會遭槍擊 畫面顯示其染血受傷- BBC News 中文

特朗普競選集會遭槍擊 畫面顯示其染血受傷- BBC News 中文

美國前總統特朗普週六(7月13日)在賓夕法尼亞州舉行的競選集會發生槍擊案。現場畫面顯示,特朗普在演講時突然傳出槍響。他被緊急送下舞台,耳朵周圍流血。 據報導,一名男性槍手嫌疑人被特勤局人員打死,另有一名集會參與者死亡,兩人受重傷。 拜登總統在事件發生後發表了簡短的電視聲明,譴責該襲擊,並稱美國不容許這種暴力行為。 BBC News 中文: https://www.bbc.com/zhongwen 訂閱BBC News 中文 YouTube:http://bit.ly/1wkHh5T BBC News 中文 Facebook - https://www.facebook.com/bbcchinese BBC News 中文 Twitter - https://twitter.com/bbcchinese BBC News 中文 Instagram - https://www.instagram.com/bbcchinese/
878.11K Views -- 6.64K Likes

Published by BBC News 中文 On - 14/07/24

找武神医看病请预约!#爆笑绑架#整蛊#恶搞#恋爱#闺蜜#美女#生活日常#搞笑#职场#shorts

找武神医看病请预约!#爆笑绑架#整蛊#恶搞#恋爱#闺蜜#美女#生活日常#搞笑#职场#shorts

https://www.youtube.com/channel/UCzjLNTqLC95w2dUj0ZH91NA?sub_confirmation=1 Hi!大家好, 我是【路曼LuMan】 来到这里就是曼曼的人啦! 今天我正式入驻YouTube平台啦! 这里是唯一官方账号,其他均为盗版! 欢迎大家订阅🔔 点个关注不迷路,谢谢大家的支持! #美女 #生活日常 #情侣 #情感
1.4M Views -- 73.6K Likes

Published by 路曼LuMan On - 05/07/24

听过狗仗人势,第一次见猫仗人势 #shorts

听过狗仗人势,第一次见猫仗人势 #shorts

#shorts #funny #日常 #cat #dog #animals #vlog 每日更新各類短視頻內容,見你領略更多視界和千奇百怪 歡迎訂閱 https://www.youtube.com/channel/UCLUtKJ2d0XGjfZD9hILq8Sw
1.25M Views -- 31.52K Likes

Published by 二般的神奇頻道 On - 02/07/24

【財經自由講】地產黨窮途末路 蘊釀向北京施壓換走李家超? 最終要面對現實失去利用價值

【財經自由講】地產黨窮途末路 蘊釀向北京施壓換走李家超? 最終要面對現實失去利用價值

香港地產市道一沉不起,離見底遙遙無期。現在除了負資產業主,最著急的是部分大地產商,面對負債一益沉重,但樓市復甦無望,在中環正流傳一種講法,富豪圈中耐心等候著中央回心轉意,放棄警察治港政策,讓傳統以經濟為施政中心的技術官僚重新掌政,其中一位替補人選,就是競選過特首的前財政司司長曾俊華。事實上,曾俊華並不像一眾前高官一樣,退休後並沒有銷聲匿跡,相反,他仍保持曝光率,不時在社交媒體公開評論現政府的經濟政策。 但地產巨頭是否能意識到,北京管治香港的思維模式已完全改變,地產商在中央領導人眼中的地位,是否跟以前一樣,又或是地產商在北京心目中,在2019年已完成了他們的歷史任務? 主持:利世民、顏寶剛 (評論純屬主持個人觀點,並不代表本台立場。) #地產霸權 #香港地產商 #香港經濟 #政府賣地 #香港樓市 -------------------------------------------------- 自由亞洲電台(Radio Free Asia)總部設在美國華盛頓,為言論自由受限的亞洲國家和地區提供完整而免費的新聞報道。致力以多媒體形式發送新聞,成為一個讓大眾獲得可靠消息的平台。 -------------------------------------------------- 【官網】rfa.org/cantonese 【MeWe】mewe.com/p/自由亞洲粵語rfacantonese 【Instagram】instagram.com/rfacantonese 【YouTube】youtube.com/@rfacantonese 【Facebook 臉書】facebook.com/cantonese.rfa 【Twitter 推特】twitter.com/rfacantonese
273.24K Views -- 8.89K Likes

Published by RFA 自由亞洲粵語 On - 11/07/24

You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2023(Rescheduled) 第二場嘉賓 |林家謙 - 親密關係 衝動點唱

You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2023(Rescheduled) 第二場嘉賓 |林家謙 - 親密關係 衝動點唱

00:00 Talk 01:15 親密關係 04:38 Talk 09:05 衝動點唱 演出詳情: AXA 安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2023》(Rescheduled) 日期:2024年7月12-14, 16-17, 19-21, 23-24, 26-28日 (共13場) 地點:紅磡香港體育館 時間:晚上8時15分 主辦機構:寰亞娛樂 / 東亞娛樂 冠名贊助:AXA安盛
112.53K Views -- 3.01K Likes

Published by 寰亞音樂 Media Asia Music Official Channel On - 14/07/24

Survival Skills: Amazing Basket for Extreme Conditions. #survival #camping #bushcraft #lifehacks

Survival Skills: Amazing Basket for Extreme Conditions. #survival #camping #bushcraft #lifehacks

65.56M Views -- 1.09M Likes

Published by Sergio Outdoors On - 06/07/24

MC張天賦, Chantel姚焯菲 - 誰能避開戀愛這事情 (Official Music Video)

MC張天賦, Chantel姚焯菲 - 誰能避開戀愛這事情 (Official Music Video)

MC張天賦, Chantel姚焯菲 不該仍想愛《誰能避開戀愛這事情》 明明想要避開,卻更加深愛 盲目得像是被矇住了眼睛, 明明是會被否定的愛情。 但原來愛上了就可以不顧一切。 再多爭議,再多困難, 也及不上無法與你繼續相戀的恐怖。 遇上了你之後,我可以放棄整個世界。 遇上了妳之後,你就是我的整個世界。 而我只想, 任性地拖着你的手一起出走到宇宙。 #MC張天賦 #姚焯菲 #誰能避開戀愛這事情 ————— 曲:Larry Wong 詞:林若寧 編:Larry Wong 監:舒文 C: 有種心跳叫動情 神奇到整天不安定 坐上電單車一樣 衝過去便高興 懷著最強傻勁 勇敢表白懶管別人會截停 一直沈迷你 難道害羞地 等邀請 M: 也許水星戀上火星 感情蒙蔽你眼睛 其實我被劣評 請你一眼看清 喜歡了你如果承認 造成無止境破壞性 如若你冷靜 才做個決定 仍然可覺醒 C: 甚麼叫愛情 愛愛愛得亡命 想拖著你 與世界比拼 M: 平常人若果鍾意我是罪名 共誰相戀 誰都否定 C: 若然相戀 無需否認 甚麼叫愛情 愛愛愛得純淨 如戀情是毒藥我吞下去儘管好勝 C: 是毒藥我吞下去儘管好勝 M: 我驚你承擔很多爭議性 C: 我不怕承擔很多爭議性 M: 我無法子只顧自己高興 C: 最重要的只要 高興 M: 對比哈囉吉蒂笑聲 骷髏頭叫你吃驚 如果洩露愛情 只怕給你陰影 C: 誰又敬佩感情逃兵 自由相戀本是理應 你矢口否認 我都很確定 逃離這事情 M: 你矢口否認 我都很確定 難逃這事情 D: 甚麼叫愛情 愛愛愛得亡命 想拖著你 與世界比拼 M: 平常人若果鍾意我是罪名 共誰相戀 誰都否定 C: 若然相戀 無需否認 D: 甚麼叫愛情 愛與痛怎釐定 M: 如戀情是毒藥要保護你不敢好勝 我驚你承擔很多爭議性 C: 我不怕承擔很多爭議性 M: 我無法子只顧自己高興 C: 最重要的只要自己高興 C : 越迴避 M: 更回味 C: 坦白回應我可不可以 M: 能夠誠實我願意 D: 能一齊就毫無懼意 D: 甚麼叫愛情 有哪個可裁定 敢拖著你 對世界不敬 M: 無人能避開戀愛這件事情 D: 問誰會是愛的精英 甚麼叫愛情 我怕太過早釐定 能焦頭爛額為了追逐這一刻過程 給一秒回憶多點喜與驚 你是我的任性互相呼應 C: 你是我的任性 D: 互相呼應 Production Credits: Drums by: 肥仔明 Bass by: Ho Chun Kit Guitars by: 黃仲賢 Keyboards & Programming by: Larry Wong Background vocals by: Ivory / Titus String Arranged by: BJ Strings Recorded by: Kim Lee / Titus / 舒文@Zoo Music Studio Mixed by: ray@ray.com.hk / 舒文@Zoo Music Studio Mastered by: Chris Gehringer@Sterling Sound, USA ————— Connect with MC Facebook: https://www.facebook.com/tinfumc Instagram: https://www.instagram.com/mcheung1201/
576.1K Views -- 13.53K Likes

Published by MC 張天賦 On - 04/07/24

다리에 힘이 풀려버린 슈슈 (NG Ver.)

다리에 힘이 풀려버린 슈슈 (NG Ver.)

#여자아이들 #GIDLE #I_SWAY #클락션 #Klaxon #GIDLE_Klaxon
1.84M Views -- 173.65K Likes

Published by (G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel) On - 14/07/24

做X不等於做運動👀⁉仲要🔥火燒巴士😧?留學之匪夷所思📗我最多貨嘅一次

做X不等於做運動👀⁉仲要🔥火燒巴士😧?留學之匪夷所思📗我最多貨嘅一次

今集簡係喚醒曬我以前係美國留學嘅回憶😌Party呀,飛車呀,直升機呀,諸如此類⋯不過你哋啲經歷都好精彩,我都好耐冇喊到咁開心🤣預告少少,今集係開台有史以嚟最有教育意義最有營養嘅一集。內容咁精彩,仲唔快啲入嚟睇‼ IDP GO 中學及高等教育海外升學展 7月17,20及21日 立即登記➡ https://reurl.cc/3XgoWV #機動電視台 #鄭中基 #匪夷所思 #一人一個留學之匪夷所思 --------------------------------------------------------------------------------- Follow us👇🏻👇🏻👇🏻 機動IG https://www.instagram.com/rtv_runningteam/ FB: https://www.facebook.com/runningteamltd 鄭中基 https://www.instagram.com/tinyeyes39/ https://www.facebook.com/RonaldChengOfficial/ https://www.flickr.com/photos/zzj/ 湘姐 https://www.instagram.com/sheung_sheung_sheung/ https://www.facebook.com/HHSheung MamaStep https://www.instagram.com/mama.step/ 阿杰 https://www.instagram.com/superaggiieee/ 後製部兄弟: Jacky https://www.instagram.com/wyhjacky/ 九虎 https://www.instagram.com/charles_9tiger/ 采微 https://www.instagram.com/htsoim_9/
376.39K Views -- 11.52K Likes

Published by 機動電視台RTV On - 09/07/24

Get top YouTube trends from diffrent places from Wordwide locations


YouTube has become one of the most popular social media platforms, with billions of monthly active users. YouTube trends are a crucial aspect of the platform, as they help creators and businesses stay up to date on the latest topics and create relevant content. In this article, we will discuss what YouTube trends are, how they work, and how you can use them to grow your channel.

 

Understanding YouTube Trends

YouTube trends are videos, topics, or themes that are popular on the platform at a given time. YouTube trends can include anything from viral challenges and memes to news and current events. YouTube trends are not limited to a particular niche or topic and can range from music and entertainment to beauty and lifestyle.

YouTube trends are typically determined by a combination of factors, including video views, likes, comments, and shares. YouTube's algorithm analyzes these factors to determine which videos are trending and then displays them on the platform's trending page. The trending page is a section on the YouTube homepage that showcases the most popular videos on the platform.

 

Why YouTube Trends Matter

YouTube trends are essential for creators and businesses looking to grow their channels and reach new audiences. By creating content around trending topics, creators can increase their visibility on the platform and attract new subscribers. YouTube trends can also be used to generate new content ideas and provide inspiration for future videos.

Additionally, YouTube trends can be used to identify new marketing opportunities. Brands can use YouTube trends to promote their products or services and reach new audiences. By leveraging popular trends, brands can increase their reach and engagement on the platform.

 

How to Use YouTube Trends

Monitor Trends in Real-Time

YouTube trends can change rapidly, so it's essential to monitor them in real-time to stay up to date on the latest topics. You can use YouTube's search function to search for specific keywords or phrases and filter the results by time to see the most recent videos.

Create Relevant Content

Creating relevant content around YouTube trends can help increase your visibility on the platform and attract new subscribers. You can create videos that provide your perspective on a particular trend or showcase your skills or talents related to the trend. Make sure to provide value to your audience and avoid simply jumping on a trend without adding anything new or interesting to the conversation.

Participate in Challenges

YouTube challenges are a popular type of trend on the platform. Challenges typically involve a particular task or activity that users can participate in and share their results on the platform. Participating in challenges can be a fun way to engage with your audience and attract new subscribers.

Collaborate with Other Creators

Collaborating with other creators who are also interested in a particular trend can help increase your reach and engagement on the platform. You can collaborate with other creators by creating videos together or by promoting each other's content.

Promote Your Content

Promoting your content on social media can help increase your visibility and attract new subscribers. You can use social media platforms like Twitter, Facebook, and Instagram to promote your videos and engage with your audience.

Tips for Using YouTube Trends

Here are some tips to help you use YouTube trends effectively:

Be Authentic

When creating content around YouTube trends, it's essential to be authentic and true to your brand. Avoid creating content that doesn't align with your brand or values, as this can turn off your existing audience and harm your reputation.

Be Creative

To stand out from the crowd, it's important to be creative when creating content around YouTube trends. Try to provide a unique perspective or add something new to the conversation to make your content more engaging and interesting.

Be Consistent

Consistency is key when it comes to building a successful YouTube channel. Make sure to post new videos on a regular schedule and engage with your audience regularly to maintain their interest and loyalty.

Analyze Your Results

It's essential to track your results when creating content around YouTube trends. Analyzing your performance can help you identify what works and what doesn't, allowing you to make adjustments to improve your future videos. You can use YouTube's analytics dashboard to track your video views, engagement, and other key metrics.

Keep Up with Current Events

YouTube trends often reflect current events, so it's important to stay up to date with what's happening in the world. Following news outlets, social media, and other sources of information can help you stay informed and create timely, relevant content.

Don't Chase Trends

While it's important to stay up to date on YouTube trends, it's also essential to be selective about the trends you choose to participate in. Avoid chasing trends that don't align with your brand or values, as this can harm your reputation and turn off your audience.

Focus on Quality

Creating high-quality content is essential for building a successful YouTube channel. Make sure to invest in the right equipment and software to create professional-looking videos that engage your audience and showcase your skills and expertise.

Engage with Your Audience

Engaging with your audience is a crucial aspect of building a successful YouTube channel. Make sure to respond to comments, participate in discussions, and seek feedback from your viewers to build a loyal fan base and improve your content.

Be Patient

Building a successful YouTube channel takes time and effort. It's essential to be patient and persistent, even if your videos don't immediately go viral or attract a large audience. Consistently creating high-quality content and engaging with your audience can help you build a successful channel over time.

 

In conclusion, YouTube trends are a crucial aspect of the platform, as they can help creators and businesses grow their channels and reach new audiences. By staying up to date on the latest topics and creating relevant content, you can increase your visibility on the platform and attract new subscribers. Remember to be authentic, creative, and consistent, and focus on providing value to your audience to build a successful YouTube channel.

facebook sharing button Share
twitter sharing button Tweet
pinterest sharing button Pin
email sharing button Email
sms sharing button Share
sharethis sharing button Share
arrow_left sharing button
arrow_right sharing button